Про хореографічне відділення

 

 

ТАНЕЦЬ - це стан душі. Танець - одна з найдавніших мов. Неможливо переоцінити його роль в формуванні культурної особистості дитини та гармонійного розвитку її тіла.
Хореографічне відділення нашої школи складається з двох відділів: відділ народної хореографії та відділ сучасної хореографії.
На кожному відділі учні вивчають класичний танець, історію мистецтв та профілюючий предмет: народний танець чи сучасний танець, в залежності від напрямку відділу.
Також обов'язковими предметами є гімнастика та постановка концертних номерів. Навчання триває 8 років, по закінченні якого, учні отримують свідоцтво.
На хореографічне відділення приймаються учні віком від 6 років (які вже йдуть, на перше вересня до загально освітньої школи), для дітей молодшого віку є підготовчі групи з хореографічним напрямком.
На хореографічному відділенні створенно окремо клас хлопчиків, з профілюючим напрямком - народний танець, але набір в цей клас обмежений і не проводиться кожен рік.
Всі викладачі мають вищу освіту, проходять курси підвищення кваліфікації та відвідують майстер-класи для збагачення свого творчого потенціалу. Ми прагнемо донести культуру танцю до кожної дитини, розкрити талант кожного.
На хореографічному відділенні є два ансамбля – «Калинонька» (керівники Нога Н.С. та Панчук Н.І.) та «Унісон» (керівники Ревицька А.С. та Саченко Д.М.)

 

Хореографічне відділення працює за Освітньою програмою “Хореографічне мистецтво” початкової мистецької освіти елементарного підрівня

 

СХВАЛЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                           Директор дитячої школи мистецтв №6                          
Київської дитячої школи                                     ім. Г. Л. Жуковського
мистецтв №6 ім. Г.Л. Жуковського                    ____________ Кутняхов М.І.
Протокол                                                               Наказ від _________№ _____
від___________ № ______
 

 Освітня програма
з хореографічного мистецтва
Рівень освіти – початкова мистецька освіта
Підрівень – елементарний
Хореографічне відділення:
народний танець, сучасний танець.

  

1. Вступ


Ця освітня програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту» для забезпечення освітнього процесу.

        Відповідно до пункту 7 статті 21 Закону України «Про освіту» заклади спеціалізованої. освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

        Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих мистецькою школою для досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей). Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу позашкільної освіти та затверджується керівником закладу. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Типові освітні програми мистецької школи затверджуються Міністерством культури України.

         Мистецькі школи можуть використовувати типові освітні програми або реалізувати своє право на розроблення власних освітніх програм, у тому числі наскрізних.

            Освітня програма початкової мистецької освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової мистецької освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

-          вимоги до осіб (учнів), які можуть розпочати навчання за цією програмою.

-          загальний обсяг навчального навантаження

-          перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність.

-          очікувані результати навчання здобувачів освіти;

Освітня програма також може містити:

-          орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх компонентів, навчальних дисциплін, предметів, тощо,

-          рекомендовані форми організації освітнього процесу

-            інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;Освітня програма закладу початкової мистецької освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.


2. Загальні положення

Характеристика освітньої програми відповідно до підрівня, спрямування, виду мистецтва та класів (для освітніх програм з хореографічного мистецтва). Початкова мистецька освіта спрямована на здобуття особою спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, а також професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва та на художньо-творчу самореалізацію. Здобуття початкової мистецької освіти на елементарному підрівні початкової мистецької освіти має на меті раннє виявлення та/або розвиток індивідуальних здібностей здобувача в обраному виді мистецтва, формування відповідних знань, умінь, навичок, розуміння, ціннісних орієнтацій у сфері мистецтва загалом та обраного виду мистецтва зокрема.

Опанування освітньої програми елементарного підрівня сприятиме розвиткові у здобувача образного мислення та творчого чуття, набуттю ним естетичного досвіду в процесі активної мистецької діяльності (мистецько-виконавської практики), яка дасть можливість опанувати техніки виконання/відтворення/створення мистецьких творів відповідної складності, засоби виразності відповідного мистецтва з метою їх демонстрування або застосування в інших сферах людської діяльності.

Освітні програми початкової мистецької освіти елементарного підрівня також орієнтовані на підготовку здобувачів до продовження навчання за обраним/спорідненим фахом або видом мистецтва

Мета освітньої програми. Метою освітніх програм є досягнення здобувачами освіти результатів навчання та формування/розвиток компетентностей. Згідно Національної рамки кваліфікацій, результати навчання – це компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання. Згідно Закону України «Про освіту». результати навчання - це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей; розвиток компетентностей є метою освітніх програм; компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах. Національна рамка кваліфікацій визначає компетентність – як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості. Закон України «Про освіту» визначаєкомпетентність -як динамічну комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Основною інтегрованою компетентністю є здатність до самостійного навчання та до продовження навчання за фахом за освітніми програмами наступного підрівня початкової мистецької освіти загальномистецького або початкового професійного спрямування або фахової передвищої або вищої мистецької освіти за обраним фахом (видом мистецтва) або спорідненими видами мистецтва.

Основними загальномистецькими компетентностями є знання, вміння аналізувати та оцінювати ключові досягнення національного та світового хореографічного мистецтва, традицій свого народу тощо, розуміння культурного розмаїття, творчість, ініціативність, здатність розпізнавати естетичні категорії та застосовувати їх при оцінюванні творів мистецтва, культурно-мистецьких заходів, навколишнього середовища, уміння імпровізувати засобами хореографічного мистецтва, образно мислити, творчо підходити до виконання завдань, співпрацювати з іншими людьми.

Основними початковими професійними компетентностями є знання основних епох розвитку національного та світового мистецтва, розуміння закономірностей їх розвитку, походження, знання найбільш яскравих представників мистецьких епох, їх мистецького доробку та внеску в розвиток українського, загальноєвропейського та світового мистецтва, уміння спілкуватися на теми мистецтва, розпізнавати та застосовувати мистецькі стилі, техніки, форми, читати, відтворювати, інтерпретувати та створювати мистецькі тексти, виконувати твори мистецтва та створювати їх, формувати художні образи в процесі виконання (відтворення або створення) творів мистецтва, вміти демонструвати свої досягнення публічно, володіти культурою публічного мистецького виступу, бути здатним до виконавства в мистецькому колективі.

Загальна тривалість навчання за освітньою програмою (визначається в роках і встановлюється залежно від підрівня початкової мистецької освіти та рекомендованого віку вступників.) Тривалість опанування освітньої програми з Хореографічного мистецтва елементарного підрівня навчання: народний танець та сучасний танець. Для здобувачів, які розпочали навчання в 6 років, становить 4 роки. Тривалість опанування освітньої програми визначається індивідуальним темпом набуття відповідних компетентностей (результатів навчання), передбачених програмою, та може скорочуватись для здобувачів старшого віку.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою.Початкова мистецька освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи зособливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. На вступному тестуванні майбутній здобувач освіти повинен повторити ритмічний малюнок (плескаючи в долоні), продемонструвати фізичні здібності (гнучкість, розвинутість стопи, «шаг», виворітність, стрибок), відчуття ритму та правильність виконання рухів, вправ за показом.

    Загальний обсяг навчального навантаження.Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача освіти становить:

Роки навчання

Кількість годин на тиждень

Кількість годин протягом навчального року ( в середньому 36 тижнів)
на 1 та 2-му роках навчання 6 432
на 3 та 4-му роках навчання 8 576
Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача на весь строк навчання за освітньою програмою (4 роки), що фінансується з бюджету (середня кількість годин тижневого навантаження)

1008Рішення про розподіл годин варіативної складової приймає заклад мистецької освіти, враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Якість початкової мистецької освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Варіативність змісту початкової мистецької освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів початкової мистецької освіти за шестиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності. Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах загальної середньої освіти.

Рекомендовані форми організації освітнього процесуОсновними формами організації освітнього процесу є : уроки, перегляд вистав, відвідування концертів, у тому числі професійних колективів. Вибір методів та форм навчання викладач визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих навчальних дисциплін (предметів).

Наповнюваність груп (мінімально і максимально допустима чисельність здобувачів освіти в групі для досягнення результатів навчання, передбаченого навчальними програмами). Кількісний склад групи здобувачів освіти для 1х – 4х класів становить від 8 чоловік.

Контрольі оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на основі систематичного відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання.

Упродовж навчання на елементарному підрівні початкової мистецької освіти здобувачі шкільного віку опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів першого-другого років навчання підлягають вербальному оцінюванню (вербальна характеристика навчальних досягнень учня), на третьому-четвертому роках навчання – як вербальному, так і бальному оцінюванню.

Оцінювання на завершальному році опанування освітньої програми передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Оцінювання здобувачів початкової мистецької освіти на елементарному підрівні здійснюється з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти та визначення якості і ефективності роботи педагогічних працівників.

З метою безперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та корегування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на шкільному рівні. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової мистецької освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Обов’язковізасоби, навчальне обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення навчальних результатів здобувачів за освітньою програмою (нормативи матеріально-технічного забезпечення). Обов’язковізасоби, навчальне обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення навчальних результатів здобувачів за освітньою програмою (нормативи матеріально-технічного забезпечення) повністю розміщені у Додатку № 1.

3. Результати навчання здобувачів та зміст (цілі) навчання.

Результати навчання повинні робити внесок у формування основних (ключових) компетентностей учнів. Освітня програма з хореографічного мистецтва формує 6 основних мистецьких компетентностей :

1.Загальна інтегрована компетентність

Здатний самостійно опановувати нескладний навчальний матеріал.
Може продовжити навчання за фахом за освітньою програмою з хореографічного мистецтва базового (середнього) підрівня початкової мистецької освіти загальномистецького або початкового професійного спрямування або за спорідненим видом мистецтва (спеціалізацією).
2. Загальна мистецька компетентність

Демонструє знання та розуміння понять «мистецтво», основних естетичних категорій, видів мистецтва, жанрів українського народного мистецтва та мистецтва етносів України.
Демонструє знання і розуміння проявів культурного розмаїття,
Називає види та жанри різних видів мистецтва, називає різновиди творів мистецтва.
Спілкується на теми мистецтва в межах навчальних програм державною мовою.
3.Теоретична компетентність у сфері хореографічного мистецтва

Називає та розрізняє види танців, демонструє базове розуміння їх характерних рис. Розуміє зміст базових танцювальних , елементів танцю. Розуміє/володіє хореографічною термінологією, має навики виконання, розуміє необхідність технічного виконання рухів, вправ, розуміє ступінь ризику, виконує техніку безпеки виконання вправ, рухів.
Називає і демонструє розуміння музичних жанрів та стилів на рівні, передбаченому програмами навчальних дисциплін.
Демонструє музичну грамотність усно та письмово .
4. Хореографічні виконавські компетентності

Демонструє володіння базовими елементами техніки танцю.
Відтворює програмні танцювальні рухи, демонструє ритмічність, емоційність та точність.
Відтворює прості образи за допомогою засобів хореографії.
5. Компетентність колективної взаємодії в мистецтві

Виконує програмні танцювальні рухи в ансамблі/групі.
Демонструє розуміння своєї ролі в завершеності колективного хореографічного номера.
Взаємодіє з іншими учасниками хореографічногоколективу під час виконання хореографічної колективної постановки, сприяє створенню колективного художнього образу.
Демонструє розуміння ансамблевого виконавства та ролі кожного учасника колективу в досягненні спільного результату.
6. Компетентність з публічного мистецького виступу

Проявляє сміливість, емоційну стабільність та готовність виступати перед аудиторією.
Виступає публічно із задоволенням.
Демонструє культуру публічного мистецького виступу (зовнішній вигляд, поведінка).Конкретні очікувані результати навчання учнів, які відображають набуття ними компетентностей, визначених освітньою програмою, визначаються навчальними програмами дисциплін (предметів).

Зміст (цілі) навчання. Зміст освітньої програми конкретизується в навчальному плані, який затверджується директором мистецької школи.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (витяг)*

Хореографічне відділення : народний танець та сучасний танець

Термін навчання – 4 роки

Навчальні дисципліни (предмети)

Кількість навчальних годин на тиждень

протягом 1-4 років навчання1-й рік навчання

2-й рік навчання

3-й рік навчання

4-й рік навчанняІнваріантна частина:ФАХ

Танець (за видами)

3

3

4

4Музична грамота та практичне музикування

(групові уроки)1111

 
Бесіди про мистецтво (групові уроки)0011

 
Ритмопластика

1

1

1

1

 
Варіативна частина

1

1

1

1Всього годин:

5

5

8

8             

* Навчальний план повністю розміщений у Додатку №

4. Перелік освітніх компонентів.

Освітній компонент – це самодостатня і формально структурована частина освітньої/навчальної програми (навчальна дисципліна, курс, модуль, тощо). Освітня програма “Хореографічне мистецтво” початкової мистецької освіти елементарного підрівня складається з 4 обов’язкових компонентів та 1 вибіркового компоненту.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, предмети)

Кількість навчальних годинВсього годин

Форми підсумкового контролю1й - 2й рік навчання

- 4й рік навчанняОбов’язкові компоненти - Інваріантна частина:ФАХ (танець за видами)216288504

Екзамен у формі публічного виступуМузична грамота та практичне музикування7272144

Контрольний урок

 
Бесіди про мистецтво07272

Контрольний урок

 
Ритмопластика7272144

Контрольний урок

 
Вибіркові компоненти - Варіативна частинаПКН, ансамбль

72

72

144

Контрольний урок у формі публічного виступуВсього годин:

432

576

1008

             Зміст варіативної частинискладається з навчальних дисциплін предметів,

факультативів, видів діяльності за вибором здобувача, враховуючи можливості відповідної мистецької школи, зокрема: постановка танців, грим, танець (за видами), гімнастика, акробатика, постановка концертних номерів, хореографічні ансамблі малих форм.

5. Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.