Про художнє відділення

 

 Результати вступних іспитів

1 Rezultaty vstupnyh ispetiv

 

2 Rezultaty vstupnyh ispetiv

 

3 Rezultaty vstupnyh ispetiv

 

4 Rezultaty vstupnyh ispetiv

 

 

На ХУДОЖНЄ ВІДДІЛЕННЯ приймаються діти від 9 років, навчання триває 6 років.
Протягом навчального часу діти опановують образотворче мистецтво по предметам: рисунок, живопис, композиція, скульптура, історія мистецтв.
Заняття проводять висококваліфіковані вчителі – художники, Члени Спілки художників України, творчі особистості - графіки, живописці, скульптора.
Учні знайомляться з художньою творчістю рідного краю, що допомагає усвідомити глибинне коріння нашого народу; вивчають нові техніки, види мистецтв, опановують нові матеріали.
Бережне ставлення та повага до особистості учнів у його віковому ракурсі, новітні методики викладання та досвід накопичений поколіннями художників, а також групові навчання у творчому середовищі юних обдарувань дають можливість отримати початкову освіту з образотворчого мистецтва і продовжити її у художніх закладах вищої акредитаціях за вибором, або естетичну освіту, що є необхідною базою для розвитку особистості незважаючи на обрану професію.
У випускному 6 класу учні складають іспити по всім предметам, та отримують свідоцтва про закінчення школи мистецтв.

 

Художнє відділення працює за Освітньою програмою“Образотворче мистецтво” початкової мистецької освіти елементарного підрівня

 


СХВАЛЕНО                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                            Директор дитячої школи мистецтв №6                          
Київської дитячої школи                      ім. Г. Л. Жуковського
мистецтв №6 ім. Г.Л. Жуковського       ____________ Кутняхов М.І.
Протокол                                                Наказ від _________№ _____
від___________ № ______

Освітня програма “Образотворче мистецтво”
початкової мистецької освіти елементарного підрівня
 
або

Освітня програма з образотворчого мистецтва.
Рівень освіти – початкова мистецька освіта Підрівень – елементарний
1. ВступЦя освітня програма розроблена на виконанняЗаконів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту» для забезпечення освітнього процесу.

        Відповідно до пункту 7 статті 21 Закону України «Про освіту» заклади спеціалізованої. освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.

        Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих мистецькою школою для досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей). Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу позашкільної освіти та затверджується керівником закладу. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Типові освітні програми мистецької школи затверджуються Міністерством культури України.

         Мистецькі школи можуть використовувати типові освітні програми або реалізувати своє право на розроблення власних освітніх програм, у тому числі наскрізних.

            Освітня програма початкової мистецької освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової мистецької освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

-          вимоги до осіб (учнів), які можуть розпочати навчання за цією програмою.

-          загальний обсяг навчального навантаження

-          перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність.

-          очікувані результати навчання здобувачів освіти;

Освітня програма також може містити:

-          орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх компонентів, навчальних дисциплін, предметів, тощо,

-          рекомендовані форми організації освітнього процесу

-            інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.Освітня програма закладу початкової мистецької освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.


2. Загальні положенняХарактеристика освітньої програми відповідно до підрівня, спрямування, виду мистецтва та класів (для освітніх програм з образотворчого мистецтва). Початкова мистецька освіта спрямована на здобуття особою спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, а також професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва та на художньо-творчу самореалізацію. Здобуття початкової мистецької освіти на елементарному підрівні початкової мистецької освіти має на меті раннє виявлення та/або розвиток індивідуальних здібностей здобувача в обраному виді мистецтва, формування відповідних знань, умінь, навичок, розуміння, ціннісних орієнтацій у сфері мистецтва загалом та обраного виду мистецтва зокрема.

Опанування освітньої програми елементарного підрівня сприятиме розвиткові у здобувача образного мислення та творчого чуття, набуттю ним естетичного досвіду в процесі активної мистецької діяльності (мистецько-виконавської практики), яка дасть можливість опанувати техніки виконання/відтворення/створення мистецьких творів відповідної складності, засоби виразності відповідного мистецтва з метою їх демонстрування або застосування в інших сферах людської діяльності.

Освітні програми початкової мистецької освіти елементарного підрівня також орієнтовані на підготовку здобувачів до продовження навчання за обраним/спорідненим фахом або видом мистецтва.

Мета освітньої програми. Метою освітніх програм є досягнення здобувачами освіти результатів навчання та формування/розвиток компетентностей. Згідно Національної рамки кваліфікацій, результати навчання – це компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання. Згідно Закону України «Про освіту». результати навчання - це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей; розвиток компетентностей є метою освітніх програм; компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах. Національна рамка кваліфікацій визначає компетентність – як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості. Закон України «Про освіту» визначаєкомпетентність -як динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Основною інтегрованою компетентністю є здатність до самостійного навчання та до продовження навчання за фахом за освітніми програмами наступного підрівня початкової мистецької освіти загальномистецького або початкового професійного спрямування або фахової передвищої або вищої мистецької освіти за обраним фахом (видом мистецтва) або спорідненими видами мистецтва.

Основними загальномистецькими компетентностями є знання, вміння аналізувати та оцінювати ключові досягнення національного та світового мистецтва, мистецьких традицій свого народу тощо, розуміння культурного розмаїття, творчість, ініціативність, здатність розпізнавати естетичні категорії та застосовувати їх при оцінюванні творів мистецтва, культурно-мистецьких заходів, навколишнього середовища, уміння висловлювати свої думки, образно мислити, творчо підходити до виконання завдань, співпрацювати з іншими людьми.

Основними початковими професійними компетентностями є знання основних епох розвитку національного та світового мистецтва, розуміння закономірностей їх розвитку, походження, знання найбільш яскравих представників мистецьких епох, їх мистецького доробку та внеску в розвиток українського, загальноєвропейського та світового мистецтва, уміння спілкуватися на теми мистецтва, розпізнавати та застосовувати мистецькі стилі, техніки, форми, читати, відтворювати, інтерпретувати та створювати мистецькі тексти, виконувати твори мистецтва та створювати їх, формувати художні образи в процесі виконання (відтворення або створення) творів мистецтва, вміти демонструвати свої досягнення публічно, володіти культурою публічного мистецького виступу, бути здатним до виконавства в мистецькому колективі.

Загальна тривалість навчання за освітньою програмою (визначається в роках і встановлюється залежно від підрівня початкової мистецької освіти та рекомендованого віку вступників.) Тривалість опанування освітньої програми з Образотворчого мистецтва елементарного підрівнядля здобувачів, які розпочали навчання в 6 років, становить 4 роки. Тривалість опанування освітньої програми визначається індивідуальним темпом набуття відповідних компетентностей (результатів навчання), передбачених програмою, та може скорочуватись для здобувачів старшого віку.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою.Початкова мистецька освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи зособливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. На вступному тестуванні майбутній здобувач освіти повинен будь яким, за вибором здобувача, художнім матеріалом на форматі А3 створити композицію на запропоновану тему.

    Загальний обсяг навчального навантаження.Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача освіти становить:

 

Роки навчання

Кількість годин на тиждень Кількість годин протягом навчального року ( в середньому 36 тижнів)
на 1 та 2-му роках навчання 5 360
на 3 та 4-му роках навчання 6 504
Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача на весь строк навчання за освітньою програмою (4 роки), що фінансується з бюджету (середня кількість годин тижневого навантаження)

792


Рішення про розподіл годин варіативної складової приймає заклад мистецької освіти, враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Якість початкової мистецької освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Варіативність змісту початкової мистецької освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів початкової мистецької освіти за шестиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності. Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах загальної середньої освіти.

Рекомендовані форми організації освітнього процесуОсновними формами організації освітнього процесу є : уроки, екскурсії, відвідування виставок, концертів у тому числі квести, які педагогічний працівник організує у межах уроку або в позаурочний час та види навчальних занять (групове заняття), робота на пленері, робота з живою натурою. За необхідності – форми здобуття початкової мистецької освіти (очна, дистанційна, екстернат). Форми організації освітнього процесу можуть бути уточнені та розширені у змісті окремих навчальних дисциплін (предметів) за умови виконання програмних вимог стандарту початкової мистецької освіти (типової освітньої програми) протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання викладач визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих навчальних дисциплін (предметів).

Наповнюваністьгруп (мінімально і максимально допустима чисельність здобувачів освіти в групі для досягнення результатів навчання, передбаченого навчальними програмами). Кількісний склад кожної групи здобувачів освіти для проведення групових занять становить в середньому 8 осіб.

Кількісний склад кожної групи здобувачів освіти для проведення групових занять для малокомплектної мистецьої школи (із контингентом до 100 учнів), малокомплектного художнього відділення відділення мистецьої школи та її філій, становить: в середньому 6 осіб.

Контрольі оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на основі систематичного відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів шкільного віку не передбачає порівняння із досягненнями інших, виставлення оцінок, та не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання на елементарному підрівні початкової мистецької освіти здобувачі шкільного віку опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів першого-другого років навчання підлягають вербальному оцінюванню (вербальна характеристика навчальних досягнень учня), на третьому-четвертому роках навчання – як вербальному, так і бальному оцінюванню.

Оцінювання на завершальному році опанування освітньої програми передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Оцінювання здобувачів початкової мистецької освіти на елементарному підрівні здійснюється з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти та визначення якості і ефективності роботи педагогічних працівників.

З метою безперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на шкільному рівні. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової мистецької освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Обов’язковізасоби, навчальне обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення навчальних результатів здобувачів за освітньою програмою (нормативи матеріально-технічного забезпечення). Обов’язковізасоби, навчальне обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення навчальних результатів здобувачів за освітньою програмою (нормативи матеріально-технічного забезпечення) повністю розміщені у Додатку № 1.

3. Результати навчання здобувачів та зміст (цілі) навчання.

    Результат навчання – це письмове формулювання того, що, як очікується, повинен бути здатним виконувати успішний здобувач освіти по закінченні освітньої програми або дисципліни. Результати навчання сфокусовані на очікуваних досягненнях здобувача освіти. Результати навчання сфокусовані на тому, що повинен би продемонструвати (знає, розуміє, здатен зробити) здобувач освіти після завершення навчання.

Результати навчання повинні робити внесок у формування основних (ключових) компетентностей учнів. Освітня програма з образотворчого мистецтва формує 6 основних мистецьких компетентностей :

   
1.Загальна інтегрована компетентність

Передбачає:
здатність до самостійного опанування нескладного матеріалу та продовження навчання за фахом за освітньою програмою з обраного виду мистецтва базового (середнього) підрівня початкової мистецької освіти загально-мистецького або початкового професійного спрямування або за спорідненим видом мистецтва (спеціалізацією).
2. Загальна мистецька компетентність

Спрямована :
на володіння здобувачем базових понять з мистецтва, його видів, естетичних категорій тощо.
3.Мистецько-теоретична компетентність (теоретична компетентність в певному виді мистецтва) Передбачає:

оволодіння теоретичними основами обраного виду мистецтва, його понятійним апаратом, грамотністю (мовою мистецтва).
4. Художня виконавська компетентність

Передбачає:
формування індивідуальних виконавських компетентностей в обраному виді мистецтва
5. Компетентність колективної взаємодії в мистецтві Передбачає:
здатність творити та демонструвати свої здібності в мистецькому колективі.
6. Компетентність з публічного мистецького простору – виставкова діяльність

Спрямована:
на формування в здобувачів здатності, я тому числі, психологічної готовності до публічного демонстрування своїх навчальних та мистецьких досягнень.Конкретні очікувані результати навчання учнів, які відображають набуття ними компетентностей, визначених освітньою програмою, визначаються навчальними програмами дисциплін (предметів).

Зміст (цілі) навчання. Зміст освітньої програми конкретизується в навчальному плані, який затверджується директором мистецької школи.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (витяг)*

Класи образотворчого мистецтва

Термін навчання – 4 роки

Навчальні дисципліни (предмети)

Кількість навчальних годин на тиждень

протягом 1-4 років навчання1-й рік навчання

2-й рік навчання

3-й рік навчання

4-й рік навчанняІнваріантна частина:   ФАХ

   (образотворче  

   мистецтво/декоративне

   мистецтво)

2

2

2

2Скульптура

2

2

2

2

 
Бесіди про мистецтво (групові уроки)

0

0

1

1

 
  Варіативна частина

1

1

1

1Всього годин:

5

5

6

6             

* Навчальний план повністю розміщений у Додатку № 2

4. Перелік освітніх компонентів.

Освітній компонент – це самодостатня і формально структурована частина освітньої/навчальної програми (навчальна дисципліна, курс, модуль, тощо). Освітня програма “Образотворче мистецтво” початкової мистецької освіти елементарного підрівня складається з 4 обов’язкових компонентів та 1 вибіркового компоненту.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, предмети)

Кількість навчальних годинВсього годин

Форми підсумкового контролю1й - 2й рік навчання

- 4й рік навчанняОбов’язкові компоненти - Інваріантна частина:ФАХ

графіка, живопис, композиція

144

144

288

Екзамен у формі композиції

на задану темуСкульптура

144

144

288

Екзамен у формі композиції

на задану тему

 
Бесіди про мистецтво

0

72

72

Контрольний урок

 
Вибіркові компоненти - Варіативна частинаДекоративна композиція на вільну тему, графічна композиція на вільну тему, живописна композиція на вільну тему, скульптурна композиція на вільну тему72

72

144

Контрольний урокВсього годин:

360

432

792

             5. Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.