Про музичне відділення

 

 

МУЗИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ школи мистецтв надає високоякісну підготовку дітям по обраному предмету та має великий вибір музичних інструментів. Основним предметом є спеціальність – це індивидуальний урок гри на обраному інструменті (фортепіано, скрипка, акордеон, домра, тощо). В спеціальному класі учні отримують більшу частину практичних навиків – володіння інструментом, технічну підготовку, уміння швидко читати ноти. Згідно навчального плану, тижневе навантаження з предмету в середньому дві години.
Наступним дуже важливим предметом всього навчального циклу є сольфеджіо - виключно корисний та эфективний предмет, якій допомагає в музичному розвитку багатьом дітям. В рамках даної дисципліни учні також отримують більшу частину відомостей з музичної теорії.
Музична література – предмет, який з'являється в розкладі старшокласників. Він розширює кругозір учнів та їх знання про музику та мистецтво в цілому. Вивчаються біографії композиторів і їх основні твори. Учні знайомляться з основною проблематикою предмета, вивчають стилі, жанри і форми музики.
Сольфеджіо та музична література, хор і оркестр є груповими заняттями. Там вони активно спілкуються один з одним і отримують задоволення від творчого процесу. В оркестрі учні часто опановують додатковий інструмент. Оркестр і хор є формою колективної музичної творчості.

 

Музичне відділення працює за Освітньою програмою "Музичне мистецтво" початкової освіти елементарного підрівня

 

СХВАЛЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                    Директор дитячої школи мистецтв №6                          
Київської дитячої школи                               ім. Г. Л. Жуковського
мистецтв №6 ім. Г.Л. Жуковського             ____________ Кутняхов М.І.
Протокол                                                          Наказ від _________№ _____
від___________ № ______

 

Освітня програма «Музичне мистецтво» початкової мистецької освіти елементарного підрівня
або
Освітня програма з музичного мистецтва.
Рівень освіти – початкова мистецька освіта.
Підрівень – елементарний
Інструментальні класи (фортепіано, скрипка, арфа, флейта, кларнет, саксофон, ксилофон, бандура, труба, гітара, баян, акордеон, барабани, бас-гітара, віолончель, тромбон, гобой, домра, цимбали, балалайка)
Клас хорового співу.
  
1.     Вступ
           Програма розроблена на виконання Законів України « Про освіту» та «Про позашкільну освіту».
           Відповідно до пункту 7 статті 21 Закону України «Про освіту» заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
           Відповідно до статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих мистецькою школою для досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей). Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів слухачів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних та дитячих громадських організацій. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу позашкільної освіти , затверджується керівником закладу та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.
           Типові освітні програми мистецької школи затверджуються Міністерством культури України. Мистецькі школи можуть використовувати типові освітні програми або розробити власні освітні програми, у тому числі наскрізні.
  Освітня програма визначає:
-         вимоги до здобувачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
-         загальний обсяг навчального навантаження;
-         перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
-         очікувані результати навчання здобувачів освіти.
         Освітня програма також може містити орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх компонентів, навчальних дисциплін, тощо та рекомендовані форми організації освітнього процесу, а також інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Освітня програма початкової мистецької освіти містить рекомендовані підходи до планування і організації єдиного комплексу освітніх компонентів та має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.

2.     Загальні положення.

         Початкова мистецька освіта елементарного підрівня спрямована на здобуття учнем сумарних спеціальних здібностей, навичок та рефлексій, які сформують в подальшому цілий напрямок орієнтацій, професійних компетентностей в обраному виді мистецтва та буде сприяти художньо-творчій самореалізації та набуттю естетичного досвіду.

         Елементарний підрівень початкової освіти має на меті виявлення елементарних здібностей в обраному виді мистецтва, розвиток цих здібностей, формування комплексу відповідних знань, навичок, умінь, орієнтацій у сфері мистецтва в цілому та обраному зокрема.

         Опанування освітньої програми сприятиме розвитку образного мислення та творчого підходу, досвіду виконавської практики, створенню та/або виконанню творів відповідної складності з метою їх публічної демонстрації, застосування в іншій діяльності, а також сприяє підготовці до продовження навчання за обраним чи спорідненим видом мистецтв.

         Динамічне поєднання знань, розумінь, навичок, умінь та здатностей є метою освітніх програм, що сприяють формуванню компетентності в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах. Національне рамка кваліфікацій визначає компетентність – як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості.

         Основною інтегрованою компетентністю є здатність до самостійного навчання та до продовження навчання за фахом за освітніми програмами наступного підрівня початкової мистецької освіти, або фахової перед вищої освіти за обраним видом мистецтва або спорідненими видами мистецтва.

         Основними загальномистецькими компетентностями є знання, вміння аналізувати та оцінювати досягнення національного та світового мистецтва, мистецькі традиції своєї та інших культур, уміння спілкуватись на теми мистецтва, розпізнавати та застосовувати мистецькі стилі, відтворювати, інтерпретувати, виконувати твори мистецтва та створювати їх, аналізувати та відтворювати художні образи в процесі виконання, вміти демонструвати свої досягнення публічно, бути здатним до виконавства в мистецькому колективі.

         Тривалість опанування освітньої програми з музичного мистецтва елементарного підрівня в інструментальних класах та класів хорового співу для здобувачів, які розпочали навчання в 6 років, становить 4 роки та може визначатися індивідуальним темпом набуття відповідних компетентностей, передбачених програмою та може скорочуватись для здобувачів старшого віку.

         Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилось 7 років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти в цьому ж навчальному році. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилось 6 років, можуть розпочинати здобуття навчання початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться 6 років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. На вступному тестуванні майбутній здобувач освіти повинен заспівати будь яку пісню, повторити голосом нескладну мелодію, повторити нескладний ритм (плескаючи в долоні).Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача освіти становить:

Роки навчання Кількість годин на тиждень Кількість годин протягом навчального року

           Інструментальні класи
1 – 2 роки навчання 5 360
3-4 роки навчання 7 504
Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача на весь строк навчання за освітньою програмою (4 роки), що фінансується з бюджету

864


Клас хорового співу
1 – 2 роки навчання 5 360
3-4 роки навчання 6 432
Загальний обсяг навчального навантаження на одного здобувача на весь строк навчання за освітньою програмою (4 роки), що фінансується з бюджету

792


Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів початкової мистецької освіти за 6-денним навчальним тижнем. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.Основними формами організації освітнього процесу є: відвідування концертів, екскурсії, перегляд вистав, виставок, всі види навчальних занять, підготовка до конкурсів, концертів, за необхідності – здобуття початкової мистецької освіти заочною, дистанційною, екстернаційною формами. Форми освітнього процесу можуть бути уточнені у змісті окремих навчальних дисциплін за умови виконання програмних вимог типової освітньої програми. Вибір форм і методів навчання викладач визначає самостійно, враховуючи конкретні умови, обставини та забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих навчальних дисциплін.

         Наповнюваність груп (мінімально і максимально допустима чисельність здобувачів освіти в групі для досягнення результатів навчання, передбаченого навчальними програмами). Кількісний склад кожної групи здобувачів освіти для проведення групових занять становить:

-         з навчальних дисциплін «Музична грамота та практичне музикування», «Бесіди про мистецтво» - в середньому 8 осіб;

-         з навчальної дисципліни «Хоровий спів» - в середньому 10 осіб;

-         з навчальної дисципліни «Ансамбль малих форм» - в середньому 2-5 осіб.Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється на основі систематичного відстеження їхнього індивідуального розвитку, а визначення особистих результатів не передбачає порівняння із досягненнями інших та не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів. Навчальні досягнення здобувачів 1-2 років навчання підлягають вербальному оцінюванню, на 3-4 роках навчання – як вербальному, так і бальному.

  На завершальному році опанування освітньої програми оцінювання передбачає зіставлення досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою та здійснюється з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу та ефективності роботи педагогічних працівників.


3.     Результати навчання здобувачів та зміст (цілі) навчання


         Результати навчання повинні відображатись у формуванні основних компетентностях учнів. Освітня програма з музичного мистецтва формує 6 основних мистецьких компетентностей:

1.Загальна інтегрована компетентність

Здатність до самостійного опанування нескладного матеріалу та продовження навчання за фахом за освітньою програмою обраного виду мистецтва базового (середнього) підрівня початкової мистецької освіти або початкового професійного спрямування, або за спорідненим видом мистецтва (спеціалізацією).

2. Загальна мистецька компетентність

Володіння базовими поняттями з мистецтва, його видів естетичних категорій, напрямків, тощо. Розуміння жанрів мистецтв. Спілкування на теми мистецтва держаною мовою.

3. Мистецько-теоретична компетентність (в певному виді мистецтва)

Оволодіння практично-теоретичними основами обраного виду мистецтва, видами, формами музичних творів, засобами музичної виразності, читка з листка незнайомих музичних текстів на рівні, передбаченому навчальною програмою, підбір на слух знайомих мелодій.

4.Музично-виконавська компетентність

Формування індивідуальних виконавських компетентностей в обраному виді мистецтва, володіння технікою гри на інструменті (співу) в межах передбачених навчальною програмою, емоційність та музикальність, застосування засобів музичної виразності під час виконання.

5.Компетентність колективної взаємодії в мистецтві.

Здатність демонструвати свої здібності в мистецькому колективі. Розуміння ролі кожного учасника в досягненні спільного результату.

6.Компетентність з публічного мистецького виступу

Формування здатності, психологічної готовності до публічного демонстрування своїх навчальних та мистецьких досягнень, демонстрація культури публічного виступу.        Конкретні очікувані результати учнів визначаються навчальними програмами окремих дисциплін. Зміст освітньої програми конкретизується в навчальному плані, які затверджується директором мистецької школи.

         Навчальний план додається.

4.     Зміст освітньої програми в освітніх компонентах


         Освітня програма складається з 4 обовязкових компонентів та одного вибіркового компоненту.

Інструментальний клас


Інваріативна (обовязкова) частина1-2 рік навчання

3-4 рік навчання

Форма підсумкового контролю

Фах

1

2

Контрольний урок у формі публічного виступу

Інструментальний ансамбль/хор (колективне музикування)

1

2

Форма публічного виступу

Музична грамота та практичне музикування

1

1

Контрольний урок

Бесіди про мистецтво

-

1

Контрольний урок

Варіативна частина

Читання нот з листа, основи імпровізації, ансамбль малих форм, додатковий музичний інструмент, сольний спів для (бандури), ритміка

21

Контрольний урок

Кількість годин

360(5)

504(7)

Загальна кількість годин 864Клас хорового співу


Інваріативна (обовязкова) частина1-2 рік навчання

3-4 рік навчання

Форма підсумкового контролю

Фах

2

2

Контрольний урок у формі публічного виступу

Музичний інструмент

1

1

Контрольний урок

Музична грамота та практичне музикування

1

1

Контрольний урок

Бесіди про мистецтво

-

1

Контрольний урок

Варіативна частина

Читання нот з листа, ансамбль малих форм, додатковий музичний інструмент, постанова голосу, ритміка

11

Контрольний урок

Кількість годин

360(5)

432(6)

Загальна кількість годин 792         Рішення про розподіл годин варіативної складової приймає заклад мистецької освіти враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.5.     Інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.


         Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

-         кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-         навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-         матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-         якість проведення навчальних занять;

-         моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-         оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-         контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми;

-         моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-         створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складається та затверджується навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.