БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ТВОРЧИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В УЧАСНИКИ ФОНДУ
ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Благодійний фонд «Творчий світ української дитини» (надалі - Фонд) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України «Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації, інших нормативно-правових актів та цього статуту».
1.2. Повна назва: Благодійний фонд «Творчий світ української дитини», скорочена назва БФ «Творчий світ української дитини».
1.3. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки, символіку, що реєструється в установленому законом порядку.

1.4. Юридична адреса Фонду: місто Київ – 02100, вулиця Бажова, будинок 2, квартира 75.

 

2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.Ціль благодійної діяльності є сприяння розвитку Київської дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г.Л.Жуковського (Школа).
2.2. Метою Фонду не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів Правління, інших пов'язаних з ним осіб.
2.3. Основним завданням Фонду є:
2.3.4. Благодійна підтримка в здійсненні реалізації культурно-просвітницької діяльності та програм і проектів школи;
- надання благодійної допомоги учням, які її потребують;
- виплата стипендій учням;
- надання фінансової благодійної допомоги співробітникам школи;
- організація, фінансування ремонтів шкільних приміщень, утримання території школи, підготовка школи до навчального року;
- придбання для школи інвентарю, обладнання, меблів тощо;
- сприяння організацій, фінансуванні масових заходів (свят, фестивалів, конкурсів, концертів, вистав, художніх і мистецьких виставок тощо).
2.4. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких формах:
- одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;
- систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;
- дарування матеріального майна;
- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
- безоплатне надання послуг та виконання робіт;
- інших заходів, не заборонених Законом.
Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг, що підлягає ліцензуванню, допускається після такого ліцензування в установленому законодавством України порядку.
2.5. Для досягнення мети Фонд здійснює діяльність на території України.
2.6. Для здійснення благодійної діяльності Фонд має право:
- самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
- об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб;
- визначати сфери, види, місце (територію), строки і бенефеціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів правління;
- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
- засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації;
- мати власну символіку, популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
- мати інші права згідно з законодавством України.
2.7. Фонд зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.
2.8.Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем у Фонді.

 

3.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

3.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори учасників Фонду, Правління Фонду, Наглядова Рада.
3.2. Вищим органом управління Фонду є загальні збори учасників Фонду.
3.2.1.До виключної компетенції вищого органу Фонду належать:
3.2.1.1. затвердження статуту Фонду та внесення змін до нього;
3.2.1.2. призначення або обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) членів правління;
3.2.1.3. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.
3.2.2.Також до компетенції загальних зборів учасників Фонду входить:
3.2.2.1.визначення основних напрямів діяльності Фонду;
3.2.2.2. затвердження благодійних програм;
3.2.2.3.реалізація права власності на майно та кошти Фонду;
3.2.2.4.вирішення інших питань, визначених законодавством, цим статутом.
3.3. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
3.4. У загальних зборах беруть участь учасники Фонду. Кожний учасник Фонду має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини учасників Фонду.
3.5. Чергові загальні збори учасників скликаються Правлінням щорічно. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, головою Фонду, а також учасники Фонду.
Позачергові загальні збори учасників скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Фонду, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
3.6. Позачергові загальні збори учасників можуть бути скликані головою Фонду за вимогою Правління. Не менш як одна десята частина учасників Фонду мають право ініціювати скликання загальних зборів Фонду. Якщо вимога учасників Фонду про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.
3.7. Загальні Збори Фонду скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про їх скликання повідомляються усі учасники Фонду не менше як за десять днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них більш ніж 50 відсотків учасників.
3.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх учасників Фонду.
3.9. Рішення з питань внесення змін і доповнень до статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими учасників від загальної кількості учасників Фонду. Також приймається трьома
четвертими учасників від загальної кількості учасників Фонду рішення про відчуження більше половини майна Фонду.
3.10. Виконавчим органом Фонду є Правління. Виконавчий орган є постійно діючим органом управління Фонду. Членами Правління можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени Правління призначаються загальних зборах терміном на 3 роки, та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів правління в будь-який час за рішенням загальних зборів.
3.11. До повноважень Правління належать:
3.11.1. забезпечення ефективної діяльності Фонду;
3.11.2. контроль за реалізацією завдань Фонду;
3.11.3. прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету Фонду, фінансуванню програм та проектів Фонду, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;
3.11.4. прийом в учасники Фонду;
3.11.5. прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;
3.11.6.здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;
3.11.7. здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами.
3.12. Правління звітує про свою діяльність перед Зборами на їх вимогу.
3.13. Черговість проведення засідань Правління - не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.
3.14. Очолює Правління голова Фонду, який призначається (звільняється) на посаду загальними зборами.
3.15. До компетенції Голови Фонду належить:
3.15.1.організація та керівництво діяльністю Правління;
3.15.2. головування на засіданнях Правління;
3.15.3.підписання рішень Правління;
3.15.4. визначення повноважень і розподіл обов'язків адміністративного персоналу;
3.15.5.відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;
3.15.6.організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Фонду;
3.15.7. інші повноваження, визначені законом та цим статутом.
3.16. Голова Фонду має право:
3.16.1. вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;
3.16.2. за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати контракти з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;
3.16.3. розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.
3.17. Голова представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.
3.18. Голова Фонду діє без доручення і є вищою посадовою особою Фонду.
3.19. Контролюючі функції у Фонді здійснюють Загальні збори учасників.
3.20. Члени виконавчого органу Фонду – Правління - не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі.
3.21. Член органу Правління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу Правління або пов'язаною з ним особою;
2) спорів між благодійною організацією та цим членом органу Правління або пов'язаною з ним особою;
3) звільнення цього члена органу Правління або пов'язаної з ним особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
3.22. Члени органів Правління Фонду або пов'язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники Фонду та члени органів Правління Фонду.
3.23. Управління поточною діяльністю Фонду здійснює виконавчий директор Фонду, якого призначає Голова Правління Фонду терміном на 5 років. За дорученням Голови Правління виконавчий директор організовує діяльність Фонду по виконанню рішень зборів і Правління.
3.24. Штатний апарат Фонду, його кількісний і особовий склад визначає Правління Фонду.
3.25.Фонд створений на безстроковий час.
3.3.Наглядова рада:
3.3.1. Кількісний персональний склад Наглядової Ради визначається і затверджується Загальними зборами. Наглядова рада обирається строком на 3 роки.
3.3.2. Члени Правління не можуть бути членами Наглядової Ради.
3.3.3. Наглядова Рада підзвітна Загальним зборам.
3.3.4. Члени Наглядової Ради обирають із свого складу Голову Ради, його заступника та секретаря ради.
3.3.5. Функції та повноваження Наглядової Ради:
3.3.5.1. здійснення контролю за діяльністю Фонду;
3.3.5.2. проведення не рідше одного разу на рік перевірок документації, що стосується роботи органів управління Фонду;
3.3.5.3. отримання необхідних пояснень від членів органів Правління Фонду;
3.3.5.4. доведення результатів перевірок до Загальних зборів;
3.3.5.5. звітування про проведену роботу перед Загальними зборами;
3.3.5.6. винесення на Загальні збори питання про довіру органам правління Фонду;
3.3.5.7. скликання в разі необхідності позачергових Загальних зборів;
3.3.5.8. члени Наглядової Ради вправі брати участь у засіданнях Загальних зборів з правом дорадчого голосу.
3.3.6. Наглядова Рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової Ради Загальні збори Фонду не вправі затверджувати цей баланс.
3.3.7. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради при наявності не менше трьох її членів. У випадку рівності голосів - визначальним є голос Голови Наглядової Ради.

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

 

4.1. Майно та кошти Фонду складають: благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі; спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних фондів; надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів; доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Фонду; цільові надходження на виконання благодійних програм; інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
4.2. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
4.3. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
4.4. Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.
4.6. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків надходжень цього Фонду у поточному році. Витрати, пов'язані із управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.
4.7. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між їх засновниками або учасниками, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
4.8. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

 

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В УЧАСНИКИ ФОНДУ
ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

5.1 Засновниками та членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності (за винятком випадків чітко визначених законодавством та цим Статутом), які визнають програмні принципи та Статут Фонду, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів управління Фонд, приймають участь у його діяльності та сприяють досягненню ним цілей, визначених цим Статутом.
5.2. Рішення про прийом в учасники Фонду та вибуття з нього приймається Загальними зборами учасників Фонду.
5.3. Прийом до учасників Фонду здійснюється на підставі заяви.
5.4. Права учасників Фонду:
5.4.1.обирати і бути обраними до органів правління Фонду, брати участь у всіх заходах, що проводяться Фондом;
5.4.2.брати участь у роботі постійних та тимчасових органах планування та реалізації благодійних програм, створених за рішенням органів Правління Фонду;
5.4.3.звертатися до органів Правління Фонду із запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Фонду, одержувати відповіді;
5.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів Правління Фонду, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на загальних зборах учасників.
5.5. Учасники Фонду зобов'язані:
5.5.1.дотримуватись положень статуту Фонду;
5.5.2.виконувати рішення органів Правління Фонду;
5.5.3.сприяти здійсненню завдань Фонду;
5.5.4.брати участь у заходах, що проводяться Фондом.
5.6. Припинення участі здійснюється добровільно, на підставі заяви про вихід чи за рішенням правління у випадку порушень даного Статуту, якщо діяльність учасника суперечить цілям Фонду, або якщо учасник втратив зв'язок із Фондом без поважних причин.

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ


7.1. Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.
7.4. Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників Фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

 

8.1. Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції загальних зборів учасників.
8.2. Рішення про внесення змін до статуту Фонду, приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості учасників.
8.3. Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ

9.1. Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.2. Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
9.3.Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників.
9.4. При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
9.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.
9.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду приймається на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості учасників.
9.6.У разі ліквідації Фонду його активи не можуть перерозподілятись між учасниками Фонду, і повинні бути передані Дитячій школі мистецтв № 6 ім. Г.Л.Жуковського або неприбутковим організаціям відповідного виду, а саме благодійним організаціям, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у порядку, встановленому установчими документами або за рішенням суду. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій відповідного виду, активи Фонду, що ліквідується, спрямовуються до державного бюджету України.

Голова Благодійного фонду
«Творчий світ української дитини»                        Н.М.Буяло

 

 

м. Київ - 2015 р. 

 

Статут Благодійного Фонду. Скачати  тут