Школа інформує

 

1. Положення про мистецьку школу

2. Статут ДШМ №6 ім. Жуковського

3. Типові освітні програми

4. Структура та органи управління закладу освіти.

5. Розпорядження щодо плати за навчання
6. Правила поведінки здобувача освіти в мистецькому закладі

7. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в ДШМ№6 ім. Г. Жуковського

8. Витрати за 2019 рік БФ "Творчий світ української дитини" на забезпечення матеріально-технічної бази ДШМ№6 ім. Г. Жуковського

9. ЗВІТ соціального та економічного розвитку Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського за III квартал 2020 року

 

 

1. Положення про мистецьку школу

 

 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 1004/32456Про затвердження Положення про мистецьку школу

Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 21 Закону України «Про освіту», частини третьої статті 13 Закону України «Про позашкільну освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити , що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06 серпня 2001 року № 523 «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994 (зі змінами).

3. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Карандєєва Р.В.

Перший заступник Міністра

С. ФоменкоПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки
працівників культури України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Міністр освіти і науки України
Л.Ф. ПерелигінаР. Іллічов


Г.В. Осовий


О. Крентовська

Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
09 серпня 2018 року № 686


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 вересня 2018 р.
за № 1004/32456ПОЛОЖЕННЯ
про мистецьку школу


I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації діяльності мистецьких шкіл сфери культури, що є закладами спеціалізованої мистецької освіти (музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо), які надають початкову мистецьку освіту.

2. Мистецька школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами України, а також цього Положення і власного статуту.

3. Мистецька школа провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

4. Мистецька школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти.

Мистецька школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів.

5. Інституційний аудит та громадська акредитація мистецької школи здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством.

6. Місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом відкриття, утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл, їх філій та класів відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення.

7. Створення, реорганізація, ліквідація мистецької школи здійснюються відповідно до законодавства.

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності мистецької школи

1. Мистецька школа як суб’єкт господарювання може діяти як:

бюджетна установа;

неприбутковий заклад освіти;

прибутковий заклад освіти.

2. Мистецька школа залежно від засновника може діяти як державний, комунальний чи приватний заклад початкової мистецької освіти. Статус, організаційно-правова форма, тип та вид мистецької школи визначаються засновником і зазначаються в її установчих документах.

3. Мистецька школа є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, власну бухгалтерію та інші атрибути юридичної особи.

4. Статут мистецької школи має містити повне найменування, організаційно-правову форму мистецької школи відповідно до вимог законодавства, місцезнаходження, найменування засновника, визначати підпорядкованість, мету, напрями та основні завдання діяльності, структуру, права, обов’язки учасників освітнього процесу, а також порядок управління мистецькою школою, призначення її керівника та організації фінансово-господарської діяльності, використання майна, внесення змін і доповнень до статуту та інші відомості, внесення яких до статуту передбачено законодавством.

5. Основним видом діяльності мистецької школи є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти сфери культури мистецька школа також є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.

6. Основними функціями мистецької школи є:

надання початкової мистецької освіти;

організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти;

популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;

пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;

створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

Мистецька школа у своєму статуті може визначати додаткові функції, що не суперечать її основному виду діяльності та законодавству.

7. З метою виконання функцій, передбачених пунктом 6 цього розділу та статутом, в мистецькій школі можуть створюватися структурні підрозділи, у тому числі й відокремлені (відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні), які забезпечують надання послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фахом, та філії.

Відокремлені структурні підрозділи створюються з метою наближення місць навчання до громадян за місцем проживання. Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням керівника мистецької школи, погодженим із засновником. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів мистецької школи здійснюється засновником в тому самому порядку, що й основного закладу.

8. Мистецька школа має право:

самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу;

здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми програмами;

реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в межах законодавства;

реалізовувати освітні та мистецькі проекти;

надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах;

реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях мистецької школи;

брати участь у грантових програмах та проектах;

входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань із закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу юридичної особи та своїх функцій, визначених цим Положенням та статутом мистецької школи;

входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації;

бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно до укладених договорів, а також бути структурним підрозділом закладу спеціалізованої мистецької освіти вищого рівня без статусу юридичної особи;

бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл;

організовувати роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених договорів;

здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.

9. Мистецька школа зобов’язана:

надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;

виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Мінкультури;

створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;

створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти;

дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та фінансової діяльності;

забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством.

10. Педагогічна рада мистецької школи здійснює планування діяльності школи, у тому числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи.

11. Мистецька школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної відкритості в межах, передбачених законодавством.

12. Мистецька школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна документація, а також окремі її форми визначаються Мінкультури.

13. Мистецька школа подає статистичну звітність за формами та в строки, визначені законодавством.

ІІІ. Управління мистецькою школою

1. Управління мистецькою школою в межах повноважень, визначених законодавством та статутом, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник (директор);

колегіальний орган управління (педагогічна рада);

колегіальний орган громадського самоврядування;

піклувальна рада (у разі створення);

інші органи, передбачені Законом України «Про позашкільну освіту» та/або статутом мистецької школи.

2. Права та обов’язки засновника мистецької школи визначаються статтею 25 Закону України «Про освіту», частиною шостою статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням та статутом мистецької школи.

Засновник мистецької школи:

затверджує статут мистецької школи та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником мистецької школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та статутом мистецької школи, та розриває його з підстав та у порядку, що визначені законодавством та статутом мистецької школи;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт мистецької школи у випадках та порядку, що визначені законодавством, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю мистецької школи;

ініціює проведення аудиту мистецької школи в разі зниження мистецькою школою якості освітньої діяльності;

забезпечує створення в мистецькій школі умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти відповідно до їх потреб і запитів шляхом відкриття мистецьких шкіл та їх відокремлених структурних підрозділів;

забезпечує фінансування діяльності мистецької школи в частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються мистецькою школою в межах затверджених освітніх програм;

забезпечує розвиток матеріально-технічної бази мистецької школи;

забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників заснованих ним мистецьких шкіл у межах, визначених законодавством;

компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» (для державних та комунальних мистецьких шкіл);

забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та інших працівників мистецької школи;

у разі реорганізації чи ліквідації мистецької школи забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі;

приймає рішення щодо створення піклувальної ради мистецької школи та сприяє створенню благодійних фондів;

реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом мистецької школи.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність мистецької школи, що здійснюється нею в межах її автономних прав, визначених законами та статутом.

3. Безпосереднє управління мистецькою школою здійснює її керівник - директор. Директор забезпечує освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність мистецької школи.

Директор представляє мистецьку школу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах повноважень, передбачених законом та статутом мистецької школи.

Директор призначається засновником мистецької школи відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» та статуту з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою та мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом України «Про позашкільну освіту» та статутом мистецької школи.

Директор в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність мистецької школи;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності мистецької школи;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх законними представниками;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю мистецької школи;

здійснює кадрову політику мистецької школи, призначає на посади та звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників мистецької школи, визначає їх функціональні обов’язки;

затверджує план прийому до мистецької школи на відповідний рік;

встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному законодавством;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування мистецької школи;

вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам мистецької школи відповідно до законодавства;

сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу;

затверджує стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи та освітні програми, розроблені педагогічною радою;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом мистецької школи.

4. Педагогічна рада мистецької школи:

планує роботу мистецької школи;

розробляє стратегію (перспективний план) розвитку мистецької школи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) мистецької школи та оцінює результативність її (їх) виконання;

розглядає питання формування контингенту мистецької школи та схвалює план прийому до мистецької школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;

розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в мистецькій школі, її структурних підрозділах;

обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників мистецької школи та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників мистецької школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації мистецької школи;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом мистецької школи до її повноважень.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора мистецької школи.

Порядок створення та роботи педагогічної ради визначається статутом мистецької школи.

5. Процедура формування піклувальної ради мистецької школи, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законодавством та статутом мистецької школи.

Піклувальна рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку мистецької школи, залученню фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку, здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою, мистецькою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів мистецької школи з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради мистецької школи не можуть входити здобувачі початкової мистецької освіти та працівники цієї школи.

Піклувальна рада має право:

брати участь у визначенні стратегії (перспективного плану) розвитку мистецької школи та контролювати її (його) виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність мистецької школи та її директора;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету мистецької школи і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором мистецької школи;

вносити засновнику мистецької школи подання про заохочення або розірвання строкового трудового договору (контракту) з директором мистецької школи з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені законодавством та/або статутом мистецької школи.

6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування мистецької школи є загальні збори колективу.

Повноваження, засади формування та діяльності загальних зборів колективу визначаються законодавством та статутом мистецької школи.

Загальні збори колективу мають права (повноваження), визначені Законом України «Про позашкільну освіту» та/або статутом мистецької школи, та інші права, не заборонені законодавством.

IV. Учасники освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу в мистецькій школі є:

здобувачі початкової мистецької освіти - учні;

педагогічні працівники;

батьки учнів або їх законні представники;

інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;

інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному статутом мистецької школи відповідно до закону.

2. Права та обов’язки учнів визначаються статтею 53 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням та статутом мистецької школи.

Учень має право на:

доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм мистецької школи;

справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;

свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу до людської гідності;

користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, у виставах тощо;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учень зобов’язаний:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточення, довкілля, майна мистецької школи;

дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та статутом мистецької школи. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Педагогічними працівниками мистецької школи є директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Педагогічний працівник мистецької школи має право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів;

підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходження сертифікації відповідно до законодавства;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами мистецької школи;

безпечні і нешкідливі умови праці;

відпустку відповідно до законодавства;

участь у громадському самоврядуванні мистецької школи;

участь у роботі колегіальних органів управління мистецької школи.

Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;

проходити атестацію в порядку, визначеному Мінкультури;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку мистецької школи, виконувати свої посадові обов’язки.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або статутом мистецької школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника мистецької школи визначаються статтею 58 Закону України «Про освіту», частиною першою статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту». Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників мистецької школи встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності) до відповідних посад педагогічних працівників.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників мистецької школи встановлюється керівником згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера мистецької школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються в розмірах, визначених статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника здійснюється директором.

4. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або статутом мистецької школи.

5. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів мистецьких шкіл визначаються статтею 55 Закону України «Про освіту», іншими актами законодавства, статутом мистецької школи і договором про надання освітніх послуг.

V. Організація освітнього процесу в мистецькій школі

1. Організація освітнього процесу в мистецькій школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором мистецької школи.

План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог частини першої статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту».

Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об’єднань у мистецькій школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні мистецька школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором.

У зонах екологічного лиха місцевими органами влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи мистецької школи відповідно до законодавства.

2. Освітній процес в мистецькій школі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих мистецькою школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів.

Мистецька школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються Мінкультури. Для осіб з особливими освітніми потребами мистецькою школою можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює мистецька школа, може включатися корекційно-розвитковий складник.

На підставі освітньої програми мистецька школа складає та затверджує річний план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього процесу. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані.

3. Освітній процес у мистецькій школі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

4. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах мистецької школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

5. Процедура приймання учнів на навчання до мистецької школи, а також їх переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається законодавством, статутом мистецької школи та планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.

6. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора на підставі укладеного договору про надання освітніх послуг. У договорі обов’язково зазначаються права й обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за навчання.

7. Питання внутрішнього переведення учнів у мистецькій школі, зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються мистецькою школою в порядку, визначеному її статутом та планом організації освітнього процесу.

8. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.

9. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують за формою, наведеною у додатку до цього Положення. Свідоцтво має містити повне найменування мистецької школи відповідно до її статуту, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми, та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор мистецької школи або особа, яка виконує його обов’язки на дату видачі документа.

Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника директор відповідної мистецької школи може видати довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.

10. Мистецька школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у мистецькій школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема школа педагогічного наставництва. Методична робота щороку планується мистецькою школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти в мистецькій школі.

У разі організації та проведення на базі мистецької школи заходів з підвищення кваліфікації директор має право видавати педагогічним працівникам, які взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати).

VI. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база мистецької школи

1. Фінансово-господарська діяльність мистецької школи здійснюється відповідно до законодавства.

2. Фінансування державних і комунальних мистецьких шкіл здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних мистецьких шкіл - за рахунок коштів засновників (власників), а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

3. Додатковими джерелами фінансування мистецької школи є:

кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, за роботи, виконані мистецькою школою на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток мистецької школи;

гуманітарна допомога;

дотації з місцевих бюджетів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються мистецькою школою на діяльність, передбачену її статутом.

4. Розмір та умови оплати навчання в мистецькій школі та надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до законодавства. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку.

Мистецька школа має право змінювати розмір плати за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Договір укладається між мистецькою школою і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

5. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані мистецькою школою як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену статутом мистецької школи.

У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування мистецьких шкіл не зменшуються.

Мистецька школа самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої її статутом.

6. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять мистецьким школам у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються прибутком.

7. Учні мистецької школи, яким відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

8. Мистецька школа володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно мистецької школи не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

Майно державної або комунальної мистецької школи може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток початкової мистецької освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9. Вимоги до матеріально-технічної бази мистецької школи в частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Мінкультури.

VII. Діяльність мистецької школи в рамках міжнародного співробітництва

1. Мистецька школа має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

2. Мистецька школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

3. Мистецька школа може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.

4. Учні та педагогічні працівники мистецької школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.

Начальник відділу
мистецької і художньої освіти


Т. КолосМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2018  № 686

 

 

 

  

2. Статут ДШМ №6 ім. Жуковського

 

 

 

                                                                  

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядженням Дніпровської районної

в м. Києві державної адміністрації

від «___»____ 2018 №___

______________

(підпис)

М.П.

СТАТУТ

 

ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 6

ІМ. Г.П.ЖУКОВСЬКОГО

Дніпровського району міста Києва

Ідентифікаційний код 05459648      

(нова редакція)м. Київ – 2018 рік1.    ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г.П.Жуковського Дніпровського району міста Києва (далі – Статут) розроблений на підставі Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 (зі змінами) та Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2001р. № 803/5994, і є документом, який регламентує діяльність Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г.П.Жуковського Дніпровського району міста Києва.

1.2. Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г.П.Жуковського Дніпровського району міста Києва (далі – заклад) є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом (школою естетичного виховання), що належить до системи позашкільної освіти та є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

1.3. Заклад засновано на комунальній власності територіальної громади міста Києва і, у відповідності до Закону України «Про освіту», має статус державного закладу освіти.

1.4. Засновником та власником закладу є територіальна громада міста Києва (далі – Власник) від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи. Заклад належить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, безпосередньо підпорядкований управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним Головному управлінню культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.5. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

1.6. Заклад є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки, має право відкривати реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, мати відокремлене майно та самостійний баланс.

1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та цим Статутом.

1.8. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.9. Повна назва закладу: Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г.П.Жуковського Дніпровського району міста Києва.

Скорочена назва : ДШМ № 6 ім. Г.П.Жуковського.

Місце знаходження закладу: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 15.

2.    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1.    Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.2.    Основними завданнями закладу є:

– виховання громадянина України;

– вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

– естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України;

– навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

– створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та повнолітніх громадян;

– задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

– пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

– задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.3.    З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів i здібностей учнів заклад може створювати відділення (музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва, класичного танцю, народного танцю та інші).

2.4.    Заклад має право створювати групи естетичного виховання при умові систематичного надходження батьківської плати.

2.5.    Заклад може мати відокремлені відділення. Рішення про їх створення приймається закладом після погодження з Головним управлінням культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

2.6.    Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури.

2.7.    Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

2.8.    Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.9.    Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами.

Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

3.2. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року як на без конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів під час проведення конкурсних іспитів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу.

3.3. Заклад проводить прийом на навчання дітей, підлітків, дорослих - віком від 3 років і старше. Для дітей дошкільного віку та підлітків термін навчання визначається за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють). Дорослі самостійно обирають предмет навчання та термін його вивчення. Для учнів школи визначається термін навчання 6 або 8 років відповідно до типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України. Для дітей, підлітків та дорослих навчальний план та програми навчання затверджуються директором закладу.

3.4. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу і адміністративно-господарську діяльність, ведеться за зразками і формами затвердженими Міністерством культури України відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Заклад подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

3.6. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Комплектування груп здійснюється в період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.7. У період епідемій заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної та виконавчої влади і затвердженим наказом директора закладу.

3.8. Заклад працює за річним планом роботи.

3.9. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України. Закладу надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх місцевими органами управління або методичними установами сфери культури.

3.10. Експериментальні навчальні плани складаються закладом з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів здійснюється відповідно до законодавства України за спільним рішенням Міністерства культури України та Академії педагогічних наук України.

3.11. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

– індивідуальні та групові уроки;

– репетиції;

– перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

– лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

– позаурочні заходи.

3.12. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, переглядів навчальних робіт) визначаються відділеннями та відділами закладу.

3.13. Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 3 до 6 років              – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років              – 35 хвилин;

старшого віку                           – 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і перерв між уроками визначається розкладами, що затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

3.14. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.15. Порядок наповнюваності груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

3.16. У закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Методичні об'єднання створюються у позашкільному навчальному закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.

Відділення створюються за мистецькими напрямами: музичний, художній, хореографічний, театральний, хоровий, естрадний, цирковий тощо. Відділи створюються у разі наявності не менше трьох педагогічних працівників одного спрямування: фортепіано, народних інструментів, струнних або струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, естрадних інструментів тощо.

3.17. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12–бальна система, що затверджена Міністерством культури України.

3.18. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок.

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.19. Питання, пов’язані зі звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.20. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.21. Випускникам закладу, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту (далі – Свідоцтво) в порядку, встановленому Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.22. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається Свідоцтво про закінчення закладу на підставі річних оцінок, а для випускників художнього відділення за умови виконання випускної роботи.

3.23. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання Свідоцтва цим учням надається право повторного іспиту (іспитів) у першому семестрі наступного навчального року. Учням художнього відділення в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.24. Учні, які мають високі досягнення (10–12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Рішення про заохочення приймається педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

3.25. За рішенням директора закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця.

3.26. Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

3.27. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

– учні;

– директор, заступники директора;

– викладачі, концертмейстери;

– бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

– навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

– безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчальною базою закладу;

– участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках тощо;

– повноцінні за змістом та тривалістю уроки;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом переведення в межах школи та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора.

4.4. Учні закладу зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

– підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– дбайливо ставитися до державного, комунального і приватного майна;

– дотримуватися вимог цього Статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі.

4.6. Педагогічні працівники закладу мають право на:

– внесення керівництву закладу та органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства України;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

– сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

– дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– суворо дотримуватися морально-етичних норм поведінки;

– виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної роботи.

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Розподіл педагогічного навантаження працівників закладу здійснюється директором і затверджується відповідним органом управління, згідно з законодавством України.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків тарифноїставки.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором закладу у разі зміни кількості учнів, пов’язаної з їх вибуттям чи зарахуванням, інших змін умов праці (зміна навчального плану), або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури і туризму України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

– звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

– захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

5.1.        Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури і туризму України.

5.2.        Директор закладу призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.3.        Директор закладу:

– здійснює керівництво колективом;

– призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

– створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

– створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– розпоряджається в межах, визначеним цим статутом, в установленому порядку майном і коштами закладу, згідно з чинним законодавством України;

– організовує виконання кошторису доходів та видатків закладу, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України;

– в межах своєї компетенції укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

– за умови самостійного ведення фінансово-господарської діяльності - є розпорядником коштів;

– відповідно до чинного законодавства України в установленому порядку встановлює надбавки, доплати, порушує клопотання перед управлінням культури про виплату премій та матеріальної допомоги працівникам закладу в межах доведених на ці цілі бюджетних асигнувань або самостійно виплачує їх за умови набуття статусу розпорядника коштів. Встановлені працівникам закладу надбавки, доплати зазначаються у Тарифікаційному списку, який подається на затвердження начальнику управління культури. Виплата премій оформляється наказом по управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. У разі набуття керівником статусу розпорядника коштів виплата премії затверджується наказом директора закладу в межах затверджених кошторисних призначень на ці цілі;

– представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

– надає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

– забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу в межах своєї компетенції;

– затверджує посадові обов’язки працівників закладу;

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на заклад завдань та обов’язків.

5.4.        Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

За відсутності директора обов'язки голови педагогічної ради виконує заступник директора з навчальної роботи.

Обов'язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.5.        Заступники директора призначаються та звільняються з посади начальником управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора закладу.

5.6.        Працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором закладу відповідно до законодавства України.

5.7.        Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.8.        Педагогічна рада закладу:

– розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу;

– обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

– заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

– розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

– визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

– приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із закладу, нагородження Похвальними листами;

– обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

– порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

– вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.9.        Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початку та в кінці навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.10.    Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

5.11.    Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

До складу ради закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.

5.12.    У закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.13.    Директор закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать законодавству та цьому Статуту.

5.14.    За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

5.15.    Доплати, надбавки, премії директору закладу можуть бути встановлені наказом начальника управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за умови погодження їх розмірів з Головним управлінням культури.6.             ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ6.1.        Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.2.    Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

6.3.    Рішення про самостійне ведення закладом фінансово - господарської діяльності з набуттям статусу розпорядника бюджетних коштів приймається на загальних зборах трудового колективу, якщо за це рішення проголосувало дві третини голосів працівників закладу.

6.4.    Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету міста  Києва та плати батьків (або осіб , що їх замінюють) за навчання учнів.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання у повному обсязі навчальних планів, обраних закладом для організації навчально-виховного процесу, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у закладу додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.5.    Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений Головним управлінням культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

– штатний розпис;

– середня педагогічна ставка за тарифікацією з урахуванням надбавок та підвищень;

– кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин;

– виплати стимулюючого характеру, грошова винагорода та матеріальна допомога у розмірах, визначених Законами України «Про освіту», «Про культуру» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які визначають застосування вказаних Законів.

6.6.    Розмір плати за навчання учнів встановлюється наказом директора закладу один раз на рік, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за попереднім погодженням з Головним управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та затверджується розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Відповідно до частини 2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» окремим категоріям громадян рішенням Київської міської ради можуть бути встановлені додаткові пільги по платі за навчання дітей у закладі.

Відповідно до діючого законодавства України додатковими джерелами формування коштів закладу є:

– кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами;

– кошти гуманітарної допомоги;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– кредити банків;

– інші надходження не заборонені чинним законодавством України.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Відповідно до встановленого законодавством України порядку розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно.

Встановлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.7.    Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, звільняються від оподаткування.

6.8.    Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– в установленому порядку та в межах затвердженого кошторису доходів та видатків самостійно розпоряджатися коштами, одержаними ним від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

– користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

– розвивати власну матеріальну базу;

– списувати з балансу в установленому чинним законодавством України порядку необоротні активи, які стали непридатними за погодженням управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

– володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства України та цього Статуту;

– виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

6.9.    Майно закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним або за управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на праві оперативного управління.

6.10. Заклад, виключно, за згодою власника або уповноваженого ним органу має право: відчужувати закріплене за ним майно, надавати його в оренду або в безоплатне користування (позичку).

6.11.Матеріально-технічна база закладу включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні.

6.12. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

6.13. Розпорядником бюджетних коштів закладу є управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в особі його керівника (начальника управління), який відповідно до Бюджетного кодексу України уповноважений на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету. Розпорядник бюджетних коштів закладу в установленому порядку відкриває в територіальних органах Державного казначейства реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки, має право першого підпису на платіжних документах, укладає договори (угоди) з юридичними та фізичними особами на закупівлю товарів, робіт та послуг, а також здійснює інші заходи по організації фінансово-господарської діяльності закладу.

Планування фінансово-господарської діяльності закладу здійснюється розпорядником бюджетних коштів закладушляхом складання кошторисув порядку та за формою, що визначається Міністерством фінансів України та виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заклад здійснює фінансово-господарську діяльність через централізовану бухгалтерію управління.

Оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності закладу, фінансова, статистична та інша звітність надається у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність закладу надається розпорядником бюджетних коштів в установленому порядку Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.14. У разі самостійного здійснення закладом фінансово-господарської діяльності розпорядником бюджетних коштів є директор.

6.15. Ведення діловодства та звітності в закладі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

7.                ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1.        Заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2.        Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством України порядку.

8.      ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

8.1.        Діяльність закладу може бути припинена у випадку його реорганізації (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до Закону України «Про культуру».

8.2.        Реорганізація або ліквідація закладу може бути здійснена на підставі рішення власника, у встановленому законодавством України порядку або на підставі рішення суду в порядку та випадках, що передбачені чинним законодавством України.

8.3.        Реорганізація чи ліквідація закладу здійснюється комісією з припинення діяльності закладу, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення його діяльності. Порядок і строки проведення припинення діяльності закладу, а також строки прийняття заяв претензій кредиторів визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення діяльності закладу.

8.4.        З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління закладом. Комісія з припинення діяльності закладу складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення діяльності закладу.

8.5.        Реорганізація чи ліквідація закладу вважаються завершеними, а заклад таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

8.6.        При реорганізації або ліквідації закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.7.        Майно і кошти закладу використовуються засновником виключно на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.9.                    ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

9.1.        Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство культури України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері управління яких перебуває заклад.

9.2.        Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не менше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.Заступник голови

Начальник відділу культури

Дніпровської районної в м. Києві

державної адміністрації

 

 

 

3.Типові освітні програми

 

 

1. Типова освітня програма з Образотворчого мистецтва

https://drive.google.com/file/d/1NGPxH1KBOEqtkhDSLq29T3DjDzuYG56d/view?usp=sharing

2. Типова освітня програма з Хореографії

https://drive.google.com/file/d/17x4TXysRAsEaV-ec1Kebip6s5i_vX8og/view?usp=sharing

3. Типова освітня програма з Музичного мистецтва

https://drive.google.com/file/d/1tz27sh0YFhuEceIFchMMummJ_AAdJ5tF/view?usp=sharing

4. Типова освітня програма з Музичного мистецтва Клас Хорового співу

https://drive.google.com/file/d/1XJUvCAlSICT69XnfC_OIObw30ud2iU1c/view?usp=sharing

 

Що таке Типова освітня програма?

https://drive.google.com/file/d/1maQI6Rbfk7D9__Em9dInED7BIh67prFI/view?usp=sharing

Наказ про затвердження Типових освітніх програм

https://drive.google.com/file/d/1DhGAFpV-0HMSWiwsOgumDOZRPNSAuhaL/view?usp=sharing

 

 

 

 

 


 


 

4. Структура та органи управління закладу освіти.

 

Структура та органи управління закладу освіти: директор, заступники директора по навчальній роботі, завідуючі відділів, викладачі.

 

 

 

 

 


 

5. Розпорядження щодо плати за навчання
01.jpg

02.jpg

03.jpg

 

 

 

 

 

6. Правила поведінки здобувача освіти в мистецькому закладі

 

Правила поведінки у закладі освіти регулюються Законом України «Про освіту» (ст. 53, 54,55), Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Правила поведінки здобувачів освіти у закладі є поєднанням прав і обов’язків, які регулюються наступними  нормами:

Стаття 53 Закону України «Про освіту»   Права та обов’язки здобувачів освіти.

1. Здобувачі освіти мають право на:                            

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Статут закладу передбачає наступні вимоги до здобувачів освіти:

Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом повної загальної освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом МШ, її Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників МШ відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку МШ;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством;

- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

7.6. Учні  залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно- корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

7.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

 

 

7. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в ДШМ№6 ім. Г. Жуковського

 

 

Проведення зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

Упродовж року

Чмихаленко Ю.О.

Ємельянчикова Т.В.

Бойко Н.В.

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування.

Упродовж року

Чмихаленко Ю.О.

Ємельянчикова Т.В.

Бойко Н.В.

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

Жовтень, Грудень, Квітень

Чмихаленко Ю.О.

Ємельянчикова Т.В.

Бойко Н.В.

Ковка О.Б.

Проведення бесід серед підлітків «Як при будь-яких умовах залишатися Людиною»

Упродовж року

Педагогічний склад школи

Відпрацювання теми особистої гідності на прикладах літературних та історичних героїв.

Упродовж року

Педагогічний склад школи

Проведення заходів в рамках Тижня «Виховуємо толерантність»

Листопад

Чмихаленко Ю.О.

Ємельянчикова Т.В.

Бойко Н.В.Практикум для підлітків «Умій сказати НІ»

Вересень

Педагогічний склад школи

Проведення семінару на тему: «Шляхи до порозуміння серед учасників освітнього процесу. Педагогіка партнерства. Медіація».

Лютий

Педагогічний склад школи

Бесіда «Батьківський контроль в соцмережі»

Упродовж року

Батьки

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

Упродовж року

Педагогічний склад школи

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

Упродовж року

Педагогічний склад школи

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

Упродовж року

Педагогічний склад школиПорядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу
в ДШМ№6 ім. Г. Жуковського.
            Усі звернення фіксуються в "Книгу звернень громадян".
            Прийомні дні: середа 15.00 - 18.00
                                  п'ятниця 12.00 - 15.00

 

 

 
8. Витрати за 2019 рік БФ "Творчий світ української дитини" на забезпечення матеріально-технічної бази ДШМ№6 ім. Г. Жуковського

 

Витрати за 2019 рік БФ "Творчий світ української дитини" на забезпечення матеріально-технічної бази ДШМ№6 ім. Г. Жуковського

дата сума найменування постачальник
2019      
19.01.2019 12938 компютер,монітор ТОВ Розетка
23.01.2019 3171,9 дзеркала ПП Кристал Гласс
28.01.2019 4454 кабелі ФОП Ричагова
09.04.2019 1738 фільтри ФОП Пономаренко
19.04.2019 583 мембрана ФОП Пономаренко
05.08.2019 7439,12 госптовари ТОВ Епіцентр
03.09.2019 22457,23 госптовари ТОВ Епіцентр
11.09.2019 6768,75 госптовари ТОВ Епіцентр
24.09.2019 187 музінструменти ТОВ Розетка
25.09.2019 2436 музінструменти ТОВ Розетка
26.09.2019 10822 музінструменти,віолончель ФОП Орлова
09.10.2019 23764 внески,транспорт,проживання участь у фестивалі
21.10.2019 5520 маса керамічна ФОП Литвиненко
23.10.2019 37803,8 госптовари ТОВ Епіцентр
24.10.2019 3483 колонки безпровідні ФОП Даруда
01.11.2019 45680 меблі ФОП Калашнікова
14.11.2019 2670 виготовлення свідоцтв ТОВ ЦРП
20.11.2019 16965,2 госптовари ТОВ Епіцентр
16.12.2019 6181,25 цукерки ДП Ізюмінка
       
  215062,25    
        

 

 

 

 9. ЗВІТ соціального та економічного розвитку Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського за III квартал 2020 року

 

 

 5.jpg

 

У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації

Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського

02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 15

тел. 292-23-54, тел/факс 292-81-04

ЗВІТ
соціального та економічного розвитку
Дитячої школи мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського
за III квартал 2020 року

 

Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Жуковського Дніпровського району міста Києва виконує різноманітні комплексні цільові програми. В своїй діяльності школа активно працює на відродження та збереження національної культури та народних традицій, української та світової культури, створює високий рівень позашкільної освіти.

Основні планові показники

            На звітний період в школі навчаються: 887 учнів, в тому числі :

основний плановий контингент - 697 учнів; підготовчі групи естетичного виховання   — 190 учнів; пільгових категорій — 97 учнів (звільнені від плати за навчання на 100% - діти-інваліди, діти-сиріти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей).


Творчо-мистецька діяльність:

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, серед яких:


Методична допомога викладачів школи
колегам з інших навчальних закладів.


1. Методична зустріч (онлайн платформа Zoom) для розробників робочих навчальних програм "Бесіди про мистецтво" за підтримки державного науково-методичного центру змісту культурно - мистецької освіти. (15 вересня 2020).Участь приймали викладачі: Бойко Н.В., Манокіна Г.В., Ганзіна Т.В., Рябічева О.В.


Участь у роботі Київських методичних об'єднань викладачів
серпень - вересень 2020 року:


1.Викладач Шарова С.В. пройшла онлайн-курси Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів з підвищення професійної компетентності педагогічних працівників мистецьких шкіл за програмою «Мистецька освіта» обсягом 60 годин.

Вересень 2020 року:

1.Онлайн- засідання (Zoom) міського методичного об'єднання викладачів з музично-теоретичних дисциплін. Участь приймали усі викладачі музично-теоретичного відділу школи.

2. Онлайн - засідання (Zoom) міського методичного об'єднання викладачів по класу бандури. Участь приймали: Сагалакова С.М., Михальчук Т.П., Сніжинська О.М.

Культурно-мистецька діяльність

            Протягом звітного періоду учні та викладачі школи прийняли участь у різноманітних міських та районних концертах, виставках, а саме :1. Виставка творчих дипломних робіт випускників 2019-2020 ДШМ №6 ім. Г. Жуковського у малій виставковій залі школи.

2.Участь у звітній міській виставці творчих дипломних робіт випускників ДШМ№6 ім. Г. Жуковського у виставковому залі музею Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури .(онлайн)

3.Виставка портретів учнів струнного відділу в творчих роботах учнів художнього відділення "Натхненні музикою" у малій виставковій залі школи.
     Директор ДШМ № 6 
     ім. Г.Жуковського  М.І. Кутняхов